Motto: „Moja škola“

O škole:
Základná škola s materskou školou Dlhá nad Kysucou je málotriedna škola, neplnoorganizovaná, s ročníkmi 1. až 4. Od roku 2002 je to škola s právnou subjektivitou. Pozostáva z dvoch tried ZŠ (so spojenými ročníkmi 1.a 3.roč., 2. a 4. roč.) a jednej triedy MŠ so zmiešanými vekovými skupinami. Obe zariadenia pracujú v jednej budove. Zriaďovateľom školy je Obec Dlhá nad Kysucou.
Budova školy stojí v blízkosti lesa, je vsadená do príjemného, pokojného prostredia, obklopená zeleňou. Súčasťou školského areálu je i ihrisko, ktoré v prípade dobrého počasia slúži žiakom na vyučovacie i mimoškolské aktivity.

Z minulosti po prítomnosť

V budove ZŠ s MŠ sa začalo vyučovať v roku 1972. Riaditeľom školy bol pán Július Kopčan. V rokoch 1977 - 1990 bola riaditeľkou pani Štefánia Pistovčáková, v rokoch 1990 - 2015 pani Mgr. Mária Koišová a od r. 2015 je riaditeľkou pani Mgr. Zuzana Strýčková.

Pedagogický princíp školy
Poslaním školy je pripraviť deti na reálny pracovný a osobný život a aktívne riešenie problémov, ktoré so sebou prináša a využiť prostredie neúplnej školy ako pozitívum rodinnej školy.
Naším cieľom sú dobré – čestné, morálne, charakterné, múdre – vzdelané, tvorivé, aktívne – samostatné, pracovité, iniciatívne a šťastné deti.

Zameranie školy a stupeň vzdelania

Zameranie našej školy je rozpracované v pláne práce školy, v mimoškolských a poobedňajších aktivitách tak, aby tvorilo nosnú líniu činnosti učiteľov a detí.

K tomuto cieľu by sme chceli využiť všetky možnosti, ktoré nám málotriedna škola a tiež spojenie základnej školy s materskou školou ponúka. Či už je to zdravá blízkosť života a školy, dôvernosť poznania každého dieťaťa osobne, i jeho prostredia a rodičov, alebo prirodzené sledovanie individuality dieťaťa, ktoré prednostne rozvíja i jeho samostatnosť a životaschopnosť.

Vo vyučovaní na takomto type škôl chápeme každého žiaka ako špecifickú individuálnu osobnosť, pre lepšie poznanie žiaka učiteľom je možnosť „prispôsobenia sa učiteľa žiakom“, dochádza k zmene vzťahov medzi učiteľom a žiakom, poskytuje učiteľom aj možnosť rôznorodých neformálnych experimentovaní, ktoré je dané menším počtom žiakov, ľahkým dohovorom dvoch – troch učiteľov.

Vo vyučovacom procese uplatňujeme komunikatívnu a tvorivú pedagogiku, s možnosťou uplatňovať rôznorodé metódy a formy, ktoré sa s menším počtom žiakov dajú ľahšie zvládnuť.
Pozornosť nesústreďujeme na obsah učiva, ale viacej na dieťa, na rozvoj jeho potencionálnych schopností.

Ako málotriedna škola sa snažíme o to, aby sme boli pružní a aby sme boli čo najbližšie skutočnému svetu, ktorý je dynamicky spätý so životom obce.
Vo všetkých vyučovacích predmetoch sa snažíme o zmenu klasického štýlu vyučovania :napr. dramatizácia, ekohry, zážitkové metódy, práca s počítačom, wifi sieť, interaktívna tabuľa, netradičné rozmiestnenie lavíc....

V ŠKD dochádza k združovaniu žiakov rôznych vekových skupín. Tak využívame hlavnú potencionálnu výhodu širšieho vekového rozpätia žiakov, a to učiť sa spoločne, učiť sa navzájom, a učiť sa žiť a rásť spolu, každý svojim individuálnym tempom, (vychádzajúcu z prirodzeného prostredia rodina – súrodenci).
Sociálne vzdelávanie v triedach s cieleným združovaním je založené na spoločných a doplňujúcich aktivitách žiakov triedy (pri menšom počte detí sa dá zvládnuť viac aktivít v rámci i mimo vyučovania ). Jednoznačný pozitívny efekt má pre nás však cielené združovanie, či už detí základnej školy navzájom alebo detí základnej školy s deťmi s materskej školy a to v tom zmysle, že u nich podporujeme správne sociálne a morálne návyky. Spojenie ZŠ s MŠ tiež umožňuje deťom predškolského veku plynulý a bezstresový prechod do I. ročníka. Vyučovanie na našej škole sa tým stáva humánnejším (ľudskejším).


Základné priority ďalšieho smerovania ZŠ s MŠ


  • Upriamiť pozornosť na zdokonaľovanie vyučovacieho procesu v oblasti nových pomôcok
  • Reprezentovanie školy žiakmi v rôznych súťažiach
  • Zapájanie sa do rôznych projektov, ktoré napomáhajú v propagácii a samotnému zlepšeniu vyučovacieho aj mimoškolského procesu
  • Klásť dôraz na čítanie s porozumením a zlepšovať i naďalej vyučovacie výsledky žiakov kvalitným vyučovacím procesom


Sme neplnoorganizovaná základná škola. Snažíme sa o zlepšenie spolupráce rodičov a školy. Nutná je rekonštrukcia školy, pretože nemáme dostatok učební pre MŠ. Snažíme sa vytvárať dobré podmienky na zavádzanie IKT a pri rôznych príležitostiach pripravujeme aktivity a vystúpenia. V školskom klube detí a mimovyučovacích aktivitách žiaci využívajú ihrisko v školskom areáli. Počas celého roka usmerňujeme žiakov vo využívaní voľného času pravidelným športovaním. Zabezpečujeme upevňovanie fyzického a duševného zdravia žiakov pohybovými aktivitami aj v mimovyučovacom čase pomocou krúžkov s pohybovo – dramatickým zameraním.

Absolvovaním nášho školského programu žiaci získajú osvedčenie o absolvovaní primárneho vzdelávania.