Obecné zastupiteľstvo v na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990
Zb.") v y d á v a pre územie (kat. územie) obce Dlhá nad Kysucou tento

ŠTATÚT OBCE DLHÁ NAD KYSUCOU

ČASŤ PRVÁ
OBEC

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Štatút obce Dlhá nad Kysucou upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia obce a nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších
orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, symboly obce,
postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien obce a odmien; ako i vzťahy obce k ostatným
subjektom verejnej správy.
(2) Štatút obce Dlhá nad Kysucou je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§2
Postavenie obce

(1) Obec Dlhá nad Kysucu je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej
republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
Územie obce Dlhá nad Kysucou je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie a to: Dlhá nad Kysucou. Zmeny územia obce Dlhá nad Kysucou možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 až 4 a ust. § 2a zákona č.369/1990 Zb..
(2) Obec Dlhá nad Kysucou je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Obec Dlhá nad Kysucou hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.
Obec Dlhá nad Kysucou môže nakladať aj s majetkom fyzických a právnických osôb, pokiaľ je na takéto nakladanie zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.
(3) Obec Dlhá nad Kysucou má právo na vlastné symboly.

§ 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

(1) Obyvateľom obce Dlhá nad Kysucou je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Podmienky prihlásenia sa k trvalému pobytu upravuje osobitná právna úprava.
(2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností,
ktoré sú zakotvené najmä v ust. § 3 ods. 2 a 3 a ust. § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov.
(3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
(4) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto vlastní na území obce nehnuteľný majetok
alebo, platí miestnu daň alebo miestny poplatok, a tiež ten, kto je v obci prihlásený na prechodný
pobyt, alebo dlhodobý pobyt, alebo mu bolo udelené čestné občianstvo obce.
Uvedené osoby však nie sú nositeľmi práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce, ako aj
práva hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).
(5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v čase náhlej núdze
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou obdobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu
prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.
(6) Obec poskytuje obyvateľom sociálnu pomoc, pričom využíva opatrenia v oblasti sociálnych vecí
v súlade s platnou právnou úpravou. K tomuto účelu obec vydá zásady poskytovania sociálnej pomoci.

§ 4
Samospráva obce

(1) Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných
zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
(2) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku,
samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej
osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená
právnická alebo fyzická osoba.
(3) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a) orgánov obce
b) hlasovaním obyvateľov obce
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce
(4) Okrem foriem uvedených v odseku 2 môže obec využívať pri výkone samosprávy i iné vhodné
nástroje napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené
podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch
(5) Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s právnickými a fyzickými osobami –
podnikateľmi pôsobiacimi v obci, s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako
aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.
Obec pri výkone samosprávy spolupracuje aj s podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má alebo
môže mať význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií
obce.
(6) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné
nariadenia (ďalej len „nariadenia").
(7) Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými
zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré
boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
(8) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe
splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR,
ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom
ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
(9) Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj
spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva v Dlhej nad Kysucou.

ČASŤ DRUHÁ
MAJETOK OBCE

§ 5
Majetok obce

(1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné
majetkové práva obce. Rozsah majetku obce je vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).
(2) Obec môže zveriť svoj majetok do správy organizáciám a obchodným spoločnostiam zriadeným
obcou podľa osobitného predpisu. Rozsah ich práva nakladať a disponovať s majetkom obce sa musí
upraviť v zakladateľských, alebo zriaďovateľských listinách týchto subjektov.

(3) Majetok obce Dlhá nad Kysucou sa využíva najmä:
- na verejné účely,
- na podnikateľskú činnosť,
- na výkon samosprávy obce.
(4) Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, pokiaľ osobitný právny predpis
neustanovuje inak. V prípade dovoleného darovania je obec povinná dohodnúť také podmienky, ktoré
nebudú zjavne nevýhodné pre obec (napr. doložky o práve žiadať vrátenie daru za rovnakých
podmienok ako vec bola odovzdaná, alebo o možnosti podieľania sa na správe alebo činnosti
subjektov, ktorým bol majetok obce darovaný a pod).
(5) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné
priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie
obec neobmedzí.
(6) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži najmä ako majetkový základ pre subjekty
založené obcou, alebo iné formy podnikateľskej činnosti v súlade s právnymi predpismi,
predovšetkým Občianskym a Obchodným zákonníkom.
(7) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce môže obec použiť na plnenie záväzkov obce,
uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní
nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.
(8) Evidenciu o stave a prevodoch majetku obce vedie Obecný úrad v Dlhej nad Kysucou v súlade s platnou právnou úpravou.
(9) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a na svoju zodpovednosť, pokiaľ
osobitné právne predpisy neustanovujú inak.

§ 6

(1) Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo majetkom štátu, ktorý bol obci
zverený sú povinné hospodáriť s ním v prospech rozvoja obce a jej občanov.
(2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať a
zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať.
(3) Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce sú povinné tento majetok najmä:
- udržiavať a užívať,
- viesť v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
- chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
- chrániť využitím všetkých právnych prostriedkov, vrátane včasného uplatňovania svojich
práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
(4) V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce Dlhá nad Kysucou koná v jej mene navonok starosta obce Dlhá nad Kysucou.

§ 7

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na
návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich. Obecné zastupiteľstvo je oprávnené takisto
zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich
orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.
(2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj
ďalších subjektov a vymedzenie rozsahu ich činnosti, práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo
v samostatných zásadách.
(3) Obec zakladá alebo zriaďuje právnické osoby s majetkovou účasťou obce v súlade s platnou
právnou úpravou. Musí pritom dbať na to, aby činnosť takýchto subjektov zahŕňala aj činnosti
samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce

§ 8

Za osobitné užívanie verejného priestranstva obce možno vyberať miestnu daň v súlade s platnou
právnou úpravou.

§ 9

(1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia
s majetkom obce Dlhá nad Kysucou", ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dlhej nad Kysucou (ust. § 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).
(2) Zásady hospodárenia s majetkom obce upravujú a vymedzujú najmä:
- majetok obce Dlhá nad Kysucou,
- spôsoby nadobúdania a prevádzania majetku obce,
- postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,
- práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila pre správu majetku obce,
- podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,
- úkony fyzických a právnických osôb pri nakladaní s obecným majetkom, ktoré
podliehajúce schváleniu orgánov obce,
- podmienky hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
- podmienky nakladania s cennými papiermi,
- podmienky predaj majetku formou aukcie,
- formy kontroly dodržiavania zásad hospodárenie s majetkom,
- podmienky odpustenia pohľadávok obce.

ČASŤ TRETIA
FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE DLHÁ NAD KYSUCOU

§ 10
Financovanie

(1) Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov
v súlade s právnymi predpismi.
(2) Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými
obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami.
(3) Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov
(ďalej len "peňažné fondy"), z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.
(4) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových
a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.
(5) Obec môže zriadiť na plnenie svojich úloh mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh
spoločných pre viacero obcí môže obec zriadiť spoločný fond. Správu fondu vykonáva rada fondu
ustanovená obcami, ktoré fond zriadili na základe dohodnutých pravidiel.

§ 11
Rozpočet

(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou
úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Dlhej nad Kysucou.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce
a schvaľuje záverečný účet obce.
(2) Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na dobu
pätnástich dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce (ust. § 9 ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb.).
(3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
(4) Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výnosy miestnych daní a poplatkov podľa
osobitného predpisu; nedaňové príjmy z využívania majetku obce a z prevodov majetku obce; príjmy
z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa osobitného zákona; výnosy z finančných
prostriedkov obce; sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou; dary a výnosy
dobrovoľných zbierok v prospech obce; podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného
predpisu; dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo
štátnych fondov; ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté obci v súlade so zákonom o
štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok; účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného
celku alebo z rozpočtu inej obce poskytnuté obci na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov;
prostriedky z fondov Európskej únie; účelové prostriedky od zahraničných organizácií; a iné príjmy
ustanovené osobitnými predpismi.
(5) Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych pôsobností
obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií zriadených obcou; výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
podľa osobitných predpisov; výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce
a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh; záväzky obce vyplývajúce z plnenia
povinností ustanovených osobitnými predpismi podľa osobitných predpisov; záväzky vzniknuté
v rámci spolupráce s inými obcami alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami
na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo
spoločnej činnosti; výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce; úroky z úverov; pôžičiek
a návratných finančných výpomocí; výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných
obcou a výdavky na úhradu výnosov z nich; a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
(6) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o vyhlásení
dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo
o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
(7) Prebytky rozpočtu obce môže obec previesť do mimorozpočtového fondu obce, alebo do rozpočtu
obce na ďalší kalendárny rok.
(8) Účtovníctvo o stave majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch
k štátnemu rozpočtu vedie Obecný úrad v Dlhej nad Kysucou.
(9) Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako prostriedky regulácie
činnosti fyzických a právnických osôb pri podpore ochrany životného prostredia v súlade s platnou
právnou úpravou.
(10) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce
obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 12
Rozpočtové provizórium

(1) Ak nie je rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka,
spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu
obce rozpočtovým provizóriom.
(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu
obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
(3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady
nakladania s finančnými prostriedkami obce Dlhá nad Kysucou", ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dlhej nad Kysucou.

ČASŤ ŠTVRTÁ
FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE DLHÁ NAD KYSUCOU

§ 13

Základné ustanovenia
(1) Orgánmi obce Dlhá nad Kysucou sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Dlhá nad Kysucou zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú najmä:
a) komisie obecného zastupiteľstva
(3) Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné
zastupiteľstvo (ust. § 18 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov). Hlavný kontrolór je
zamestnancom obce Dlhá nad Kysucou.
(4) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné
orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.
(5) Obec môže zriadiť aj iné orgány v súlade s platnou právnou úpravou (napr. podľa zákona č.
523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní, zákona č. 152/1998 Z. z., o sťažnostiach a pod).

Obecné zastupiteľstvo obce Dlhá nad Kysucou
§ 14

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Dlhá nad Kysucou zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Dlhá nad Kysucou na štyri roky.
(2) Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva upravuje osobitný právny predpis.
(3) Obecné zastupiteľstvo obce Dlhá nad Kysucu má 7 poslancov.
(4) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva.

§ 15
Úlohy obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Dlhá nad Kysucou
a vykonáva svoju právomoc v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov.
(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,
schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný
účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20
ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej
finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu;
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných
predpisov;
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať
o prijatí úveru alebo pôžičky;
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať
zhromaždenie obyvateľov obce;
g) uznášať sa na nariadeniach obce;
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
podľa § 21 ods. 1;
i) určovať plat starostu podľa osobitného predpisu a určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami na
celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh
starostu rozsah výkonu jeho funkcie;
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra
a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi;
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania
poslancov.
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh
starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné
spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných
orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe;
m) schvaľovať združovania obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce;
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny;
p) schvaľovať spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí ak je obec
povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu /zákon č.182/1993Z.z./;
q) schvaľovať podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže
r) schvaľovať prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom
s) schvaľovať vklady majetku obce do zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností
t) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 2 000 eur
u) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 2000 eur;
v) schvaľovať koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na
poskytovanie služby podľa osobitného predpisu /zákon č.25/2006 Z.z./ a to 3/5 väčšinou všetkých
poslancov
w) ustanoviť erb obce, vlajku obce, a pečať obce;
x) o zvolení zástupcu starostu, ak ho nepoverí starosta obce do 60 dní odo dňa zloženia sľubu
starostu
(3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce,
pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v obci.
(4) Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä príprava a obsah rokovania, príprava
podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, a
uznesení obecného zastupiteľstva, formy kontroly plnenia uznesení sú obsiahnuté v Rokovacom
poriadku Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Kysucou.

§ 16
Starosta obce

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia
obce v priamych voľbách. Úprava voľby starostu je obsiahnutá v osobitných právnych predpisoch.
(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom
chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej
správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce
/3/ Starosta najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia,
b) vykonáva správu obce,
c) zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, a k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným
rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a rozhoduje o použití obecných symbolov,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.
g) Vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania
zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku
obecného úradu
/4/ Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje
zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia
obecným zastupiteľstvom.
(5) Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie, pričom
v priebehu funkčného obdobia ho nie je možné meniť zo strany obecného zastupiteľstva. Rozsah
úväzku starostu obce je možné zmeniť počas funkčného obdobia iba na návrh starostu obce.

§ 17
Zástupca starostu

(1) Starosta má jedného zástupcu, ktorého poverí na zastupovanie a to spravidla na celé funkčné
obdobie.
(2) Zástupcom starostu môže byť len poslanec. Zástupcu starostu poverí starosta zastupovaním do 60
dní odo dňa zloženia sľubu starostu . Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta
zástupcu odvolá, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu.
(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
(4) Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje činnosť
všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií podklady a
informácie potrebné pre plnenie ich úloh.
(5) Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok Obecného
úradu v Dlhej nad Kysucou.

§ 18
Hlavný kontrolór obce

(1) Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v
súlade s platnou právnou úpravou.
(2) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného
zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.
(3) Hlavný kontrolór najmä:
a) vykonáva kontrolu:
- zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s
majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov;
- hospodárenia s príjmami, výdavkami obce a finančné operácie obce,
- hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce,
- nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
- vedenia účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
- plnenia rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
- čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých obci z fondov a dotácií,
b) kontroluje:
- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
- plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- dodržiavania interných predpisov obce,
- plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
- plnenie funkcií a úloh obce ňou samou, ako i subjektami obcou založenými alebo zriadenými,
z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
- podmienky prijatia úveru alebo pôžičky.
c) vypracúva odborné stanoviská:
- k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
d) predkladá:
- obecnému zastupiteľstvu výsledky jednotlivých uskutočnených kontrol na jeho najbližšom zasadnutí,

- obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to
do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
(4) Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór spolupracuje
s obecným úradom.
(5) Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú
s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to
v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné
finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu
v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
(6) Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom
chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje
starosta v správnom konaní na základe ust. § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov.
(7) Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce
a zamestnancov obce, pokiaľ nie je osobitným právnym predpisom stanovené inak.
(8) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.
(9) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný
minimálne 1x polročne podávať správu o svojej činnosti za dané obdobie.
(10) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do
akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva,
nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho
oprávnení.
(11) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva.
(12) Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov a kontroluje ich vybavovanie.

§ 19
Komisie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Z dôvodu, že obec je počtom obyvateľov do 1000, môže obecné zastupiteľstvo zriadiť jednu komisiu pre nižšie uvedené činnosti.
(2) Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb,
spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie.
(3) Každá komisia má predsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo
volí z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami zastupiteľstva.
(4) Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom
komisie pripravuje program schôdze,
- zostavuje plán činnosti komisie,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok.
(5) Tajomník komisie:
- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie;
- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
- vedie písomné záznamy o schôdzach komisie,
- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí
(6) Obecné zastupiteľstvo obce Dlhá nad Kysucou zriaďuje tieto stále komisie:
- ekonomická, služieb a podnikania
- výstavby a životného prostredia
- bytová, sociálnych vecí a zdravotníctva
- kultúry, vzdelávania a športu
- komisia pre ochranu verejného poriadku
(7) Komisie v oblasti svojej pôsobnosti najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú
ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na
hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania,,
kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce.
(8) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz za 2 mesiace. Zasadnutie komisie zvoláva
a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom
zasadnutí, alebo obec v Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Kysucou, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(9) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 20
Obecný úrad

(1) Obecný úrad organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj
orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce.
Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh
samosprávy obce, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je
podateľňou a výpravňou písomností obce,
b) pripravuje podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom
a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia
starostu,
d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,
e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na obec.
(3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
(4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých
oddelení, zásady činnosti obecného úradu sú zakotvené v Organizačnom poriadku Obecného úradu v
Dlhej nad Kysucou, ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Dlhá nad Kysucou.

ČASŤ PIATA.
MIESTNE REFERENDUM

§ 21

(1) Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
(2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum , ak ide o (ust. § 11a ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb.):
a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu,
c) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.
(3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj o iných dôležitých otázkach týkajúcich sa samosprávy obce.
(4) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených
voličov podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je
prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa
zúčastnili hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch
dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
(5) Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia miestneho referenda obecné zastupiteľstvo podrobne
upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

ŠIESTA HLAVA
ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

§ 22

(1) Na prerokovanie obecných záležitostí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie
obyvateľov obce alebo jej časti.
(2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti vždy, ak :
- o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce,
- o to požiada ¼ všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
(3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke,
týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti.
(4) Podmienky uskutočnenia verejného zhromaždenia a hlasovania upraví obecné zastupiteľstvo vo
všeobecne záväznom nariadení.
(5) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce Dlhá nad Kysucou.
O priebehu verejného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina
prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.
(6) Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia
dôležitých otázok rozvoja obce. Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1 až 5
tohto ustanovenia.

SIEDMA HLAVA
POSLANCI OBCE DLHÁ NAD KYSUCOU

§ 23
Úvodné ustanovenia

(1) Poslancov volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
Spôsob voľby a počet poslancov upravuje osobitný právny predpis.
(2) Poslanci vykonávajú svoj mandát tak, aby boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej
funkcie sa riadia záujmami obce, resp. záujmami častí obce a vykonávajú ju v súlade s ústavou,
s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 24
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

(1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný
zákon.
(2) Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.
(3) Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva. Mandát poslanca zanikne v súlade s platnou právnou úpravou najmä:
- odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
- uplynutím funkčného obdobia,
- vzdaním sa mandátu,
- právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin,
ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
- pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,
- zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj
v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
- ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
- v prípade nezlučiteľnosti funkcií v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb.
- zrušením obce,
- smrťou.

§ 25
Práva a povinnosti poslancov

(1) Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky,
b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa ich práce,
c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich
rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce
vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú
v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce,
f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon
poslaneckej funkcie.
(2) Poslanec je povinný najmä:
a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa
zúčastní,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol
zvolený,
c) dodržiavať Štatút obce , Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Kysucou,
zásady odmeňovania poslancov ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,
d) dodržiavať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce,
e) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
(3) Poslanci môžu vytvárať podľa svojej politickej príslušnosti poslanecké kluby za účelom
efektívnejšieho výkonu poslaneckého mandátu, prehĺbenia politickej spolupráce, a podpory
poslaneckej iniciatívy.
(4) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného
zastupiteľstva.

§ 26
Náhrady poslancov

(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
Za jej výkon mu môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä
vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.
Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca
vznikli, a to v zmysle osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na zamestnancov v pracovnom
pomere.
/2/ Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich
z jeho pracovného alebo obdobného pomeru.
/3/ Poslanci, ktorí sú pre výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo uvoľnení z pracovného pomeru
patrí namiesto odmeny plat - primeraný plat od obce. Pracovný pomer takéhoto poslanca k doterajšiemu zamestnávateľovi sa zachováva za podmienok vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.
/4/ Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu
ušlého zárobku.

ČASŤ ÔSMA
VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

§ 27

(1) Záležitosti dotýkajúce sa záujmov obce Dlhá nad Kysucou a iných miest alebo obcí rieši obec dohodou.
(2) Obec môže spolupracovať s inými obcami alebo mestami na základe zmluvy uzatvorenej za
účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí,
alebo dohody o zriadení alebo založení právnickej osoby podľa osobitného zákona.
(3) Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo
úradmi iných štátov vykonávajúcich územnú správu a samosprávu. Za tým účelom má právo stať sa
členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.

ČASŤ DEVIATA
VZŤAHY OBCE K ŠTÁTNYM ORGÁNOM, K PRÁVNICKÝM
A FYZICKÝM OSOBÁM, POLITICKÝM STRANÁM A HNUTIAM
A K OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§ 28

(1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, a to najmä s územne
špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).
(2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými
právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami,
ktoré pôsobia na území obce.

ČASŤ DESIATA
SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO,
CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

PRVÁ HLAVA
Symboly obce Dlhá nad Kysucou

§ 29
Úvodné ustanovenie
Obecnými symbolmi sú:
a) erb obce Dlhá nad Kysucou
b) zástava obce Dlhá nad Kysucou
c) pečať obce Dlhá nad Kysucou

§ 30
Erb obce Dlhá nad Kysucou

(1) Erb obce Dlhá nad Kysucou je tvorený: v modrom štíte z vysokej zelenej strieborným zvlneným brvnom preloženej pažíte vyrastajúca strieborná zlatostredá a zlatokališná ruža končistých lupeňov na krátkej zlatej stopke s dvoma postrannými zlatolístými vetvičkami.
(2) Záväzné vyobrazenie erbu obce Dlhá nad Kysucou tvorí prílohu č.1 tohto štatútu.
(3) Použiť erb obce je možné len na základe súhlasu starostu. Žiadateľ o použitie erbu obce, okrem
subjektov uvedených v ods. 5 tohto ustanovenia, musí predložiť starostovi písomnú žiadosť, ktorá
musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
- formu a spôsob použitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
- prehlásenie, že erb nebude zneužitý a zhanobený
(4) Starosta môže povoliť používanie erbu obce najviac na dobu 1 roka.
(5) Erb obce sa používa:
a/ na pečatidle obce,
b/ na insígniách starostu,
c/ na listinách o udelení čestného občianstva obce Dlhá nad Kysucou, o udelení ceny obce Dlhá nad Kysucou a na uznaniach obce Dlhá nad Kysucou,
d/ na sídle Obecného úradu v Dlhej nad Kysucou,
e/ na označenie hraníc územia obce,
f/ v rokovacích miestnostiach orgánov obce a úradnej miestnosti starostu obce,
g/ na preukazoch poslancov obce a zamestnancov obce,
h/ na označenie vozidiel obce
Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.
(6) Erb obce sa používajú na listinách obsahujúcich všeobecne záväzné nariadenie obce, uznesenia
alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo osvedčenia oprávnení a významných skutočností. Aj na bežnej
korešpondencii sa erb obce.
(7) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá ho používa.
(8) Každý je povinný strpieť, po predchádzajúcej výzve, odstránenie neoprávnene alebo nesprávne
použitého erbu.

§ 31
Vlajka obce Dlhá nad Kysucou

(1) Vlajka obce Dlhá nad Kysucou pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej /1/8, zelenej /3/8/, žltej /1/8/ a modrej /3/8/. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je 3 cípmi,
t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do 1/3 jej listu.
(2) Záväzné vyobrazenie vlajky obce Dlhá nad Kysucou tvorí prílohu č.2 tohto štatútu.
(3) Vlajka obce Dlhá nad Kysucou sa používa ako súčasť vlajok /štátna, eu/ na budove Obecného úradu.
(4) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej
výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (ust. § 8 ods. 8 zákona
č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).
(5) Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledujúce pravidlá:
a) zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, znak alebo nesmie byť prekrytá smútočným
závojom a pod.
(6) Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá ju používa.

§ 32
Pečať obce Dlhá nad Kysucou

1. Pečať obce Dlhá nad Kysucou tvorí erb obce Dlhá nad Kysucu s hrubopisom:
„OBEC DLHÁ NAD KYSUCOU".
2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, na pečatenie významných listín.
3. Pečať uschováva starosta obce.
4. Odtlačok pečate tvorí prílohu č.3 tohto Štatútu.

DRUHÁ HLAVA


Čestné občianstvo obce , ceny a odmeny obce
§ 33

Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:
a) Čestné občianstvo obce Dlhá nad Kysucou
b) Cena obce Dlhá nad Kysucou
c) Cena starostu obce Dlhá nad Kysucu
d) Odmena

§ 34
Čestné občianstvo obce Dlhá nad Kysucou

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce,
ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena, alebo osobám ktoré obohatili ľudské poznanie
vynikajúcimi tvorivými výkonmi (ďalej len „poctený"), môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné
občianstvo obce Dlhá nad Kysucou.
(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo, spravidla na návrh starostu, 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
(3) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce
zapíše do Pamätnej knihy obce Dlhá nad Kysucou.
(5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť
všeobecne záväzným nariadením.

§ 35
Cena obce Dlhá nad Kysucou

(1) Cena obce Dlhá nad Kysucou sa udeľuje za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej alebo verejno-prospešnej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce,
alebo jej propagáciu doma i v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
(2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj
občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo
3/5 väčšinou všetkých poslancov.
(3) Cenu obce Dlhá nad Kysucou tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena, ktorej výšku v každom konkrétnom prípade určí OZ.
K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné
číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.
(4) Cena obce Dlhá nad Kysucou sa môže udeliť najviac päťkrát do roka.
(5) Cena obce Dlhá nad Kysucou sa môže udeliť aj opätovne, najskôr však po uplynutí 2 rokov.
(6) Výnimočne sa môže cena obce udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena
odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

§ 36
Cena starostu obce

(1) Udelenie ceny starostu obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce
navrhuje starosta obce . O udelení tejto ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou.
(2) Cenu starostu obce Dlhá nad Kysucou tvorí vecný dar.
(3) Cena starostu sa môže udeliť najviac 1 krát do roka.
(4) Evidencia udelených cien starostu obce sa vedie v Kronike obce Dlhá nad Kysucou a obsahuje meno a iné údaje o ocenených, dátum udelenia ceny, ako aj stručné dôvody, pre ktoré bola cena udelená.

§ 37
Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže rozhodnúť 3/5 väčšinou o poskytnutí
vecného daru alebo odmeny z obecných prostriedkov, a to najmä poslancom alebo iným obyvateľom
obce, prípadne i iným osobám za ich činnosť v orgánoch samosprávy a prispenie k rozvoju obce.

TRETIA HLAVA
Kronika obce
§ 38

(1) Kronika obce Dlhá nad Kysucou sa vedie v úradnom jazyku, prípadne aj v jazyku príslušnej národnosti.
(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú raz za polrok.
(3) Zápisy chronologicky dokumentujú a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho života
obce.
(4) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva obecné
zastupiteľstvo.
(5) Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po vyjadrení komisie kultúry, vzdelávania a športu obecného zastupiteľstva.

ČASŤ JEDENÁSTA
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 39
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

(1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v núdzi spôsobenej živelnou
pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú
materiálnu pomoc.
(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho
významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
(3) Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, a
podľa možností obce i ochranu majetku obyvateľov.
(4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií
v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 40
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

(1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú
pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný
zákon neustanovuje inak.
(2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu
účelne vynaložených nákladov a prípadnú náhradu škody v súlade s platnou právnou úpravou..

ČASŤ DVANÁSTA


§ 41
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Štatút obce Dlhá nad Kysucou je základnou vnútornou právnou normou obce Dlhá nad Kysucou.
Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy
obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
(2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dlhej nad Kysucu 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
(3) Štatút obce Dlhá nad Kysucou bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dlhej nad Kysucou

dňa................................ .

(4) Štatút obce Dlhá nad Kysucou nadobúda účinnosť dňom ...........................
(5) Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Dlhá nad Kysucou sa ruší Štatút obce Dlhá nad Kysucou zo dňa ................................ .

V Dlhej nad Kysucou, dňa ......................

Helena Dzurinová
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990

Zb.“) v y d á v a pre územie (kat. územie) obce Dlhá nad Kysucou tento

 

ŠTATÚT OBCE DLHÁ NAD KYSUCOU

 

ČASŤ PRVÁ

OBEC.

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

(1) Štatút obce Dlhá nad Kysucou upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia obce a nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších

orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, symboly obce,

postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien obce a odmien; ako i vzťahy obce k ostatným

subjektom verejnej správy.

(2) Štatút obce Dlhá nad Kysucou je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 

§2

Postavenie obce

 

(1) Obec Dlhá nad Kysucu je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej

republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

Územie obce Dlhá nad Kysucou je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie a to: Dlhá nad Kysucou. Zmeny územia obce Dlhá nad Kysucou možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 až 4 a ust. § 2a zákona č.369/1990 Zb..

(2) Obec Dlhá nad Kysucou je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Obec Dlhá nad Kysucou hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

Obec Dlhá nad Kysucou môže nakladať aj s majetkom fyzických a právnických osôb, pokiaľ je na takéto nakladanie zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

(3) Obec Dlhá nad Kysucou má právo na vlastné symboly.

 

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 

(1) Obyvateľom obce Dlhá nad Kysucou je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Podmienky prihlásenia sa k trvalému pobytu upravuje osobitná právna úprava.

(2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností,

ktoré sú zakotvené najmä v ust. § 3 ods. 2 a 3 a ust. § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších právnych predpisov.

(3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými

právnymi predpismi.

(4) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto vlastní na území obce nehnuteľný majetok

alebo, platí miestnu daň alebo miestny poplatok, a tiež ten, kto je v obci prihlásený na prechodný

pobyt, alebo dlhodobý pobyt, alebo mu bolo udelené čestné občianstvo obce.

Uvedené osoby však nie sú nositeľmi práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce, ako aj

práva hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

(5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v čase náhlej núdze

spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou obdobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu

prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

(6) Obec poskytuje obyvateľom sociálnu pomoc, pričom využíva opatrenia v oblasti sociálnych vecí

v súlade s platnou právnou úpravou. K tomuto účelu obec vydá zásady poskytovania sociálnej pomoci.

 

§ 4

Samospráva obce

 

(1) Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných

zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

(2) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku,

samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej

osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená

právnická alebo fyzická osoba.

(3) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a) orgánov obce

b) hlasovaním obyvateľov obce

c) verejným zhromaždením obyvateľov obce

(4) Okrem foriem uvedených v odseku 2 môže obec využívať pri výkone samosprávy i iné vhodné

nástroje napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené

podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch

(5) Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s právnickými a fyzickými osobami –

podnikateľmi pôsobiacimi v obci, s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako

aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

Obec pri výkone samosprávy spolupracuje aj s podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má alebo

môže mať význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií

obce.

(6) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné

nariadenia (ďalej len „nariadenia“).

(7) Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými

zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré

boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(8) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe

splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR,

ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom

ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(9) Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj

spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného

zastupiteľstva v Dlhej nad Kysucou.

 

ČASŤ DRUHÁ

MAJETOK OBCE DLHÁ NAD KYSUCOU

§ 5

Majetok obce

 

(1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné

majetkové práva obce. Rozsah majetku obce je vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona SNR

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).

(2) Obec môže zveriť svoj majetok do správy organizáciám a obchodným spoločnostiam zriadeným

obcou podľa osobitného predpisu. Rozsah ich práva nakladať a disponovať s majetkom obce sa musí

upraviť v zakladateľských, alebo zriaďovateľských listinách týchto subjektov.

 

 

 

(3) Majetok obce Dlhá nad Kysucou sa využíva najmä:

- na verejné účely,

- na podnikateľskú činnosť,

- na výkon samosprávy obce.

(4) Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, pokiaľ osobitný právny predpis

neustanovuje inak. V prípade dovoleného darovania je obec povinná dohodnúť také podmienky, ktoré

nebudú zjavne nevýhodné pre obec (napr. doložky o práve žiadať vrátenie daru za rovnakých

podmienok ako vec bola odovzdaná, alebo o možnosti podieľania sa na správe alebo činnosti

subjektov, ktorým bol majetok obce darovaný a pod).

(5) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné

priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie

obec neobmedzí.

(6) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži najmä ako majetkový základ pre subjekty

založené obcou, alebo iné formy podnikateľskej činnosti v súlade s právnymi predpismi,

predovšetkým Občianskym a Obchodným zákonníkom.

(7) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce môže obec použiť na plnenie záväzkov obce,

uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní

nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

(8) Evidenciu o stave a prevodoch majetku obce vedie Obecný úrad v Dlhej nad Kysucou v súlade s platnou právnou úpravou.

(9) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a na svoju zodpovednosť, pokiaľ

osobitné právne predpisy neustanovujú inak.

 

§ 6

 

 

(1) Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo majetkom štátu, ktorý bol obci

zverený sú povinné hospodáriť s ním v prospech rozvoja obce a jej občanov.

(2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať a

zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať.

(3) Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce sú povinné tento majetok najmä:

- udržiavať a užívať,

- viesť v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

- chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

- chrániť využitím všetkých právnych prostriedkov, vrátane včasného uplatňovania svojich

práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

(4) V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce Dlhá nad Kysucou koná v jej mene navonok starosta obce Dlhá nad Kysucou.

 

 

§ 7

 

 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na

návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich. Obecné zastupiteľstvo je oprávnené takisto

zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich

orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

(2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj

ďalších subjektov a vymedzenie rozsahu ich činnosti, práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo

v samostatných zásadách.

(3) Obec zakladá alebo zriaďuje právnické osoby s majetkovou účasťou obce v súlade s platnou

právnou úpravou. Musí pritom dbať na to, aby činnosť takýchto subjektov zahŕňala aj činnosti

samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce

 

 

§ 8

 

Za osobitné užívanie verejného priestranstva obce možno vyberať miestnu daň v súlade s platnou

právnou úpravou.

 

§ 9

 

(1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia

s majetkom obce Dlhá nad Kysucou“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dlhej nad Kysucou (ust. § 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).

(2) Zásady hospodárenia s majetkom obce upravujú a vymedzujú najmä:

- majetok obce Dlhá nad Kysucou,

- spôsoby nadobúdania a prevádzania majetku obce,

- postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,

- práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila pre správu majetku obce,

- podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,

- úkony fyzických a právnických osôb pri nakladaní s obecným majetkom, ktoré

podliehajúce schváleniu orgánov obce,

- podmienky hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

- podmienky nakladania s cennými papiermi,

- podmienky predaj majetku formou aukcie,

- formy kontroly dodržiavania zásad hospodárenie s majetkom,

- podmienky odpustenia pohľadávok obce.

 

ČASŤ TRETIA

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE DLHÁ NAD KYSUCOU

§ 10

Financovanie

 

(1) Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov

v súlade s právnymi predpismi.

(2) Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými

obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami.

(3) Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov

(ďalej len "peňažné fondy"), z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.

(4) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových

a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

(5) Obec môže zriadiť na plnenie svojich úloh mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh

spoločných pre viacero obcí môže obec zriadiť spoločný fond. Správu fondu vykonáva rada fondu

ustanovená obcami, ktoré fond zriadili na základe dohodnutých pravidiel.

 

§ 11

Rozpočet

 

(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou

úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Dlhej nad Kysucou.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce

a schvaľuje záverečný účet obce.

(2) Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na dobu

pätnástich dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce (ust. § 9 ods. 2

zákona č. 369/1990 Zb.).

(3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

(4) Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výnosy miestnych daní a poplatkov podľa

osobitného predpisu; nedaňové príjmy z využívania majetku obce a z prevodov majetku obce; príjmy

z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa osobitného zákona; výnosy z finančných

prostriedkov obce; sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou; dary a výnosy

dobrovoľných zbierok v prospech obce; podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného

predpisu; dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo

štátnych fondov; ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté obci v súlade so zákonom o

štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok; účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného

celku alebo z rozpočtu inej obce poskytnuté obci na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov;

prostriedky z fondov Európskej únie; účelové prostriedky od zahraničných organizácií; a iné príjmy

ustanovené osobitnými predpismi.

(5) Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych pôsobností

obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových

organizácií zriadených obcou; výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

podľa osobitných predpisov; výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce

a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh; záväzky obce vyplývajúce z plnenia

povinností ustanovených osobitnými predpismi podľa osobitných predpisov; záväzky vzniknuté

v rámci spolupráce s inými obcami alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami

na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo

spoločnej činnosti; výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce; úroky z úverov; pôžičiek

a návratných finančných výpomocí; výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných

obcou a výdavky na úhradu výnosov z nich; a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

(6) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o vyhlásení

dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo

o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

(7) Prebytky rozpočtu obce môže obec previesť do mimorozpočtového fondu obce, alebo do rozpočtu

obce na ďalší kalendárny rok.

(8) Účtovníctvo o stave majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch

k štátnemu rozpočtu vedie Obecný úrad v Dlhej nad Kysucou.

(9) Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako prostriedky regulácie

činnosti fyzických a právnických osôb pri podpore ochrany životného prostredia v súlade s platnou

právnou úpravou.

(10) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce

obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

 

§ 12

Rozpočtové provizórium

 

 

(1) Ak nie je rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka,

spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu

obce rozpočtovým provizóriom.

(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu

obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

(3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady

nakladania s finančnými prostriedkami obce Dlhá nad Kysucou“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dlhej nad Kysucou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASŤ ŠTVRTÁ

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE DLHÁ NAD KYSUCOU

§ 13

 

Základné ustanovenia

(1) Orgánmi obce Dlhá nad Kysucou sú:

a) obecné zastupiteľstvo

b) starosta obce

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Dlhá nad Kysucou zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú najmä:

a) komisie obecného zastupiteľstva

(3) Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné

zastupiteľstvo (ust. § 18 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov). Hlavný kontrolór je

zamestnancom obce Dlhá nad Kysucou.

(4) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné

orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.

(5) Obec môže zriadiť aj iné orgány v súlade s platnou právnou úpravou (napr. podľa zákona č.

523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní, zákona č. 152/1998 Z. z., o sťažnostiach a pod).

 

Obecné zastupiteľstvo obce Dlhá nad Kysucou

§ 14

 

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Dlhá nad Kysucou zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Dlhá nad Kysucou na štyri roky.

(2) Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva upravuje osobitný právny predpis.

(3) Obecné zastupiteľstvo obce Dlhá nad Kysucu má 7 poslancov.

(4) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného

obecného zastupiteľstva.

 

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

 

(1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Dlhá nad Kysucou

a vykonáva svoju právomoc v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,

schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať závereč

účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20

ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej

finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu;

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných

predpisov;

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať

o prijatí úveru alebo pôžičky;

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať

zhromaždenie obyvateľov obce;

g) uznášať sa na nariadeniach obce;

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení

podľa § 21 ods. 1;

i) určovať plat starostu podľa osobitného predpisu a určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami na

celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh

starostu rozsah výkonu jeho funkcie;

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra

a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi;

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania

poslancov.

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh

starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné

spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných

orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe;

m) schvaľovať združovania obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj

zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce;

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny;

p) schvaľovať spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí ak je obec

povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu /zákon č.182/1993Z.z./;

q) schvaľovať podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného

majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže

r) schvaľovať prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom

s) schvaľovať vklady majetku obce do zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností

t) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 2 000 eur

u) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 2000 eur;

v) schvaľovať koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na

poskytovanie služby podľa osobitného predpisu /zákon č.25/2006 Z.z./ a to 3/5 väčšinou všetkých

poslancov

w) ustanoviť erb obce, vlajku obce, a pečať obce;

x) o zvolení zástupcu starostu, ak ho nepoverí starosta obce do 60 dní odo dňa zloženia sľubu

starostu

(3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce,

pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v obci.

(4) Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä príprava a obsah rokovania, príprava

podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, a

uznesení obecného zastupiteľstva, formy kontroly plnenia uznesení sú obsiahnuté v Rokovacom

poriadku Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Kysucou.

 

§ 16

Starosta obce

 

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia

obce v priamych voľbách. Úprava voľby starostu je obsiahnutá v osobitných právnych predpisoch.

(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom

chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej

správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce

/3/ Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia,

b) vykonáva správu obce,

c) zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, a k právnickým a fyzickým osobám,

d) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným

rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a rozhoduje o použití obecných symbolov,

f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.

g) Vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania

zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku

obecného úradu

/4/ Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje

zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia

obecným zastupiteľstvom.

(5) Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie, pričom

v priebehu funkčného obdobia ho nie je možné meniť zo strany obecného zastupiteľstva. Rozsah

úväzku starostu obce je možné zmeniť počas funkčného obdobia iba na návrh starostu obce.

 

§ 17

Zástupca starostu

 

(1) Starosta má jedného zástupcu, ktorého poverí na zastupovanie a to spravidla na celé funkč

obdobie.

(2) Zástupcom starostu môže byť len poslanec. Zástupcu starostu poverí starosta zastupovaním do 60

dní odo dňa zloženia sľubu starostu . Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta

zástupcu odvolá, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4) Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje činnosť

všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií podklady a

informácie potrebné pre plnenie ich úloh.

(5) Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok Obecného

úradu v Dlhej nad Kysucou.

 

§ 18

Hlavný kontrolór obce

 

(1) Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v

súlade s platnou právnou úpravou.

(2) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného

zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného

zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.

(3) Hlavný kontrolór najmä:

a) vykonáva kontrolu:

- zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s

majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov;

- hospodárenia s príjmami, výdavkami obce a finančné operácie obce,

- hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce,

- nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

- vedenia účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

- plnenia rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

- čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých obci z fondov a dotácií,

b) kontroluje:

- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,

- plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

- dodržiavania interných predpisov obce,

- plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,

- plnenie funkcií a úloh obce ňou samou, ako i subjektami obcou založenými alebo zriadenými,

z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,

- podmienky prijatia úveru alebo pôžičky.

c) vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

d) predkladá:

- obecnému zastupiteľstvu výsledky jednotlivých uskutočnených kontrol na jeho najbližšom zasadnutí,

 

- obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to

do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.

(4) Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór spolupracuje

s obecným úradom.

(5) Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:

a) obecný úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú

s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to

v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné

finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu

v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(6) Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom

chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje

starosta v správnom konaní na základe ust. § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších právnych predpisov.

(7) Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce

a zamestnancov obce, pokiaľ nie je osobitným právnym predpisom stanovené inak.

(8) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

(9) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný

minimálne 1x polročne podávať správu o svojej činnosti za dané obdobie.

(10) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do

akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva,

nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho

oprávnení.

(11) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(12) Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov a kontroluje ich vybavovanie.

 

§ 19

Komisie obecného zastupiteľstva

 

(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne

a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Z dôvodu, že obec je počtom obyvateľov do 1000, môže obecné zastupiteľstvo zriadiť jednu komisiu pre nižšie uvedené činnosti.

(2) Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb,

spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie.

(3) Každá komisia má predsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo

volí z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

(4) Predseda komisie:

- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom

komisie pripravuje program schôdze,

- zostavuje plán činnosti komisie,

- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

- zastupuje komisiu navonok.

(5) Tajomník komisie:

- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie;

- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

- vedie písomné záznamy o schôdzach komisie,

- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,

- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí

(6) Obecné zastupiteľstvo obce Dlhá nad Kysucou zriaďuje tieto stále komisie:

- ekonomická, služieb a podnikania

- výstavby a životného prostredia

- bytová, sociálnych vecí a zdravotníctva

- kultúry, vzdelávania a športu

- komisia pre ochranu verejného poriadku

(7) Komisie v oblasti svojej pôsobnosti najmä:

a) vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce,

b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú

ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na

hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania,,

kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce.

(8) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz za 2 mesiace. Zasadnutie komisie zvoláva

a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom

zasadnutí, alebo obec v Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Kysucou, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(9) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

§ 20

Obecný úrad

 

(1) Obecný úrad organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj

orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce.

Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh

samosprávy obce, najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je

podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) pripravuje podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,

c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom

a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia

starostu,

d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,

e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na obec.

(3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

(4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizaččlenenie, pôsobnosť jednotlivých

oddelení, zásady činnosti obecného úradu sú zakotvené v Organizačnom poriadku Obecného úradu v

Dlhej nad Kysucou, ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Dlhá nad Kysucou.

 

ČASŤ PIATA.

MIESTNE REFERENDUM

§ 21

 

(1) Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

(2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum , ak ide o (ust. § 11a ods. 1 zákona č.

369/1990 Zb.):

a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b) odvolanie starostu,

c) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.

(3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj o iných dôležitých otázkach týkajúcich sa samosprávy obce.

(4) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených

voličov podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je

prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa

častnili hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch

dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

(5) Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia miestneho referenda obecné zastupiteľstvo podrobne

upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

 

ŠIESTA HLAVA

ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

§ 22

 

(1) Na prerokovanie obecných záležitostí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie

obyvateľov obce alebo jej časti.

(2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti vždy, ak :

- o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce,

- o to požiada ¼ všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke,

týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti.

(4) Podmienky uskutočnenia verejného zhromaždenia a hlasovania upraví obecné zastupiteľstvo vo

všeobecne záväznom nariadení.

(5) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce Dlhá nad Kysucou.

O priebehu verejného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina

prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

(6) Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia

dôležitých otázok rozvoja obce. Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1 až 5

tohto ustanovenia.

 

SIEDMA HLAVA

POSLANCI OBCE DLHÁ NAD KYSUCOU

§ 23

Úvodné ustanovenia.

 

(1) Poslancov volia obyvatelia obce v priamych voľbách.

Spôsob voľby a počet poslancov upravuje osobitný právny predpis.

(2) Poslanci vykonávajú svoj mandát tak, aby boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej

funkcie sa riadia záujmami obce, resp. záujmami častí obce a vykonávajú ju v súlade s ústavou,

s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 24

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 

(1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný

zákon.

(2) Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

(3) Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného

zastupiteľstva. Mandát poslanca zanikne v súlade s platnou právnou úpravou najmä:

- odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

- uplynutím funkčného obdobia,

- vzdaním sa mandátu,

- právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin,

ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

- pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,

- zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj

v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

- ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

- v prípade nezlučiteľnosti funkcií v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb.

- zrušením obce,

- smrťou.

§ 25

Práva a povinnosti poslancov

 

(1) Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky,

b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa ich práce,

c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich

rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce

vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú

v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce,

f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon

poslaneckej funkcie.

(2) Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa

častní,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol

zvolený,

c) dodržiavať Štatút obce , Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Kysucou,

zásady odmeňovania poslancov ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,

d) dodržiavať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce,

e) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

(3) Poslanci môžu vytvárať podľa svojej politickej príslušnosti poslanecké kluby za účelom

efektívnejšieho výkonu poslaneckého mandátu, prehĺbenia politickej spolupráce, a podpory

poslaneckej iniciatívy.

(4) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného

zastupiteľstva.

 

§ 26

Náhrady poslancov

 

(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.

Za jej výkon mu môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä

vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca

vznikli, a to v zmysle osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na zamestnancov v pracovnom

pomere.

/2/ Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich

z jeho pracovného alebo obdobného pomeru.

/3/ Poslanci, ktorí sú pre výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo uvoľnení z pracovného pomeru

patrí namiesto odmeny plat - primeraný plat od obce. Pracovný pomer takéhoto poslanca k doterajšiemu zamestnávateľovi sa zachováva za podmienok vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.

/4/ Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu

ušlého zárobku.

 

ČASŤ ÔSMA

VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

§ 27

 

(1) Záležitosti dotýkajúce sa záujmov obce Dlhá nad Kysucou a iných miest alebo obcí rieši obec dohodou.

(2) Obec môže spolupracovať s inými obcami alebo mestami na základe zmluvy uzatvorenej za

účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí,

alebo dohody o zriadení alebo založení právnickej osoby podľa osobitného zákona.

(3) Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo

úradmi iných štátov vykonávajúcich územnú správu a samosprávu. Za tým účelom má právo stať sa

členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.

 

ČASŤ DEVIATA

VZŤAHY OBCE K ŠTÁTNYM ORGÁNOM, K PRÁVNICKÝM

A FYZICKÝM OSOBÁM, POLITICKÝM STRANÁM A HNUTIAM

A K OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§ 28

 

(1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, a to najmä s územne

špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).

(2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými

právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami,

ktoré pôsobia na území obce.

 

ČASŤ DESIATA

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO,

CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

 

PRVÁ HLAVA

Symboly obce Dlhá nad Kysucou

 

§ 29

Úvodné ustanovenie

Obecnými symbolmi sú:

a) erb obce Dlhá nad Kysucou

b) zástava obce Dlhá nad Kysucou

c) pečať obce Dlhá nad Kysucou

 

§ 30

Erb obce Dlhá nad Kysucou

 

(1) Erb obce Dlhá nad Kysucou je tvorený: v modrom štíte z vysokej zelenej strieborným zvlneným brvnom preloženej pažíte vyrastajúca strieborná zlatostredá a zlatokališná ruža končistých lupeňov na krátkej zlatej stopke s dvoma postrannými zlatolístými vetvičkami.

(2) Záväzné vyobrazenie erbu obce Dlhá nad Kysucou tvorí prílohu č.1 tohto štatútu.

(3) Použiť erb obce je možné len na základe súhlasu starostu. Žiadateľ o použitie erbu obce, okrem

subjektov uvedených v ods. 5 tohto ustanovenia, musí predložiť starostovi písomnú žiadosť, ktorá

musí obsahovať:

- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

- formu a spôsob použitia erbu,

- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),

- prehlásenie, že erb nebude zneužitý a zhanobený

(4) Starosta môže povoliť používanie erbu obce najviac na dobu 1 roka.

(5) Erb obce sa používa:

a/ na pečatidle obce,

b/ na insígniách starostu,

c/ na listinách o udelení čestného občianstva obce Dlhá nad Kysucou, o udelení ceny obce Dlhá nad Kysucou a na uznaniach obce Dlhá nad Kysucou,

d/ na sídle Obecného úradu v Dlhej nad Kysucou,

e/ na označenie hraníc územia obce,

f/ v rokovacích miestnostiach orgánov obce a úradnej miestnosti starostu obce,

g/ na preukazoch poslancov obce a zamestnancov obce,

h/ na označenie vozidiel obce

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

(6) Erb obce sa používajú na listinách obsahujúcich všeobecne záväzné nariadenie obce, uznesenia

alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo osvedčenia oprávnení a významných skutočností. Aj na bežnej

korešpondencii sa erb obce.

(7) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická

osoba, ktorá ho používa.

(8) Každý je povinný strpieť, po predchádzajúcej výzve, odstránenie neoprávnene alebo nesprávne

použitého erbu.

 

§ 31

Vlajka obce Dlhá nad Kysucou

 

(1) Vlajka obce Dlhá nad Kysucou pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej /1/8, zelenej /3/8/, žltej /1/8/ a modrej /3/8/. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je 3 cípmi,

t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do 1/3 jej listu.

(2) Záväzné vyobrazenie vlajky obce Dlhá nad Kysucou tvorí prílohu č.2 tohto štatútu.

(3) Vlajka obce Dlhá nad Kysucou sa používa ako súčasť vlajok /štátna, eu/ na budove Obecného úradu.

(4) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej

výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (ust. § 8 ods. 8 zákona

č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).

(5) Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledujúce pravidlá:

a) zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

b) na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, znak alebo nesmie byť prekrytá smútočným

závojom a pod.

(6) Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická

osoba, ktorá ju používa.

 

§ 32

Pečať obce Dlhá nad Kysucou

 

1. Pečať obce Dlhá nad Kysucou tvorí erb obce Dlhá nad Kysucu s hrubopisom:

OBEC DLHÁ NAD KYSUCOU“.

2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, na pečatenie významných listín.

3. Pečať uschováva starosta obce.

4. Odtlačok pečate tvorí prílohu č.3 tohto Štatútu.

 

DRUHÁ HLAVA

Čestné občianstvo obce , ceny a odmeny obce

§ 33

 

Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:

a) Čestné občianstvo obce Dlhá nad Kysucou

b) Cena obce Dlhá nad Kysucou

c) Cena starostu obce Dlhá nad Kysucu

d) Odmena

 

 

 

 

§ 34

Čestné občianstvo obce Dlhá nad Kysucou

 

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce,

ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena, alebo osobám ktoré obohatili ľudské poznanie

vynikajúcimi tvorivými výkonmi (ďalej len „poctený“), môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné

občianstvo obce Dlhá nad Kysucou.

(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo, spravidla na návrh starostu, 3/5

čšinou všetkých poslancov.

(3) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí

obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce

zapíše do Pamätnej knihy obce Dlhá nad Kysucou.

(5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť

všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 35

Cena obce Dlhá nad Kysucou

 

(1) Cena obce Dlhá nad Kysucou sa udeľuje za:

- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,

publicistickej alebo verejno-prospešnej činnosti,

- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce,

alebo jej propagáciu doma i v zahraničí,

- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

(2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj

občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo

3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3) Cenu obce Dlhá nad Kysucou tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena, ktorej výšku v každom konkrétnom prípade určí OZ.

K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné

číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

(4) Cena obce Dlhá nad Kysucou sa môže udeliť najviac päťkrát do roka.

(5) Cena obce Dlhá nad Kysucou sa môže udeliť aj opätovne, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

(6) Výnimočne sa môže cena obce udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena

odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

 

§ 36

Cena starostu obce

 

(1) Udelenie ceny starostu obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce

navrhuje starosta obce . O udelení tejto ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou.

(2) Cenu starostu obce Dlhá nad Kysucou tvorí vecný dar.

(3) Cena starostu sa môže udeliť najviac 1 krát do roka.

(4) Evidencia udelených cien starostu obce sa vedie v Kronike obce Dlhá nad Kysucou a obsahuje meno a iné údaje o ocenených, dátum udelenia ceny, ako aj stručné dôvody, pre ktoré bola cena udelená.

 

§ 37

Odmeny

 

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže rozhodnúť 3/5 väčšinou o poskytnutí

vecného daru alebo odmeny z obecných prostriedkov, a to najmä poslancom alebo iným obyvateľom

obce, prípadne i iným osobám za ich činnosť v orgánoch samosprávy a prispenie k rozvoju obce.

 

 

TRETIA HLAVA

Kronika obce

§ 38

 

(1) Kronika obce Dlhá nad Kysucou sa vedie v úradnom jazyku, prípadne aj v jazyku príslušnej národnosti.

(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú raz za polrok.

(3) Zápisy chronologicky dokumentujú a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho života

obce.

(4) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva obecné

zastupiteľstvo.

(5) Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po vyjadrení komisie kultúry, vzdelávania a športu obecného zastupiteľstva.

 

ČASŤ JEDENÁSTA

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 39

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 

 

(1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v núdzi spôsobenej živelnou

pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú

materiálnu pomoc.

(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho

významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

(3) Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, a

podľa možností obce i ochranu majetku obyvateľov.

(4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií

v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

§ 40

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

 

 

(1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú

pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný

zákon neustanovuje inak.

(2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu

účelne vynaložených nákladov a prípadnú náhradu škody v súlade s platnou právnou úpravou..

 

ČASŤ DVANÁSTA

§ 41

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 

(1) Štatút obce Dlhá nad Kysucou je základnou vnútornou právnou normou obce Dlhá nad Kysucou.

Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy

obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

(2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dlhej nad Kysucu 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3) Štatút obce Dlhá nad Kysucou bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dlhej nad Kysucou

dňa................................ .

(4) Štatút obce Dlhá nad Kysucou nadobúda účinnosť dňom ...........................

(5) Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Dlhá nad Kysucou sa ruší Štatút obce Dlhá nad Kysucou zo dňa ................................ .

 

 

 

 

 

 

 

V Dlhej nad Kysucou, dňa ......................

 

 

 

Helena Dzurinová

starostka obce